ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Крсте Петков Мисирков“ Кочани, Оризари

Документи

Општо

Деловник за Училишен одбор

Деловник за Совет на родители

Протокол

Статут на основно училиште 2019 год

План за одржување настава во основно и средно образование

Алгоритам за постапување во училиште во случај на појава на дете потврдено на ковид-19

Извештаи

Годишен извештај 2022 - 2023

Годишен извештај 2021 - 2022

Годишен извештај 2020 - 2021

Годишен извештај 2019 - 2020

Годишен извештај 2018 - 2019

Споредбена анализа 2021-22 со 2022-23

Споредбена анализа 2019-20 со 2020-21

Полугодишен извештај 2022 - 2023

Полугодишен извештај 2021 - 2022

Полугодишен извештај 2020 - 2021

Статистички плугодишен извештај 2022 - 2023 година ЈУЛИ

Статистички плугодишен извештај 2020 - 2021 година

Статистички извештај 2022 - 2023 година

Статистички извештај 2021 - 2022 година

Статистички годишен извештај 2020 - 2021

Статистички Годишен извештај 2019 - 2020

Статистички извештај 2018 - 2019 година

Самоевалуација

Самоевалуација 2020 - 2022

Извештај од самоевалуација 2020 - 2022

Самоевалуација 2018 - 2020

Извештај од самоевалуација 2020 година

Годишна програма

Годишната програма 2023 - 2024 година

Годишната програма 2020 - 2021 година

Скратена годишна програма 2022 - 2023 година

Годишна програма 2019 - 2020 година

Годишна програма 2021 - 2022 година

Буџет

Буџет 2023 година

Буџет 2022 година

Буџет 2021 година

Буџет 2020 година