ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Крсте Петков Мисирков“ Кочани, Оризари

Документи

Деловник за Училишен одбор

Деловник за Совет на родители

Протокол

Алгоритам за постапување во училиште во случај на појава на дете потврдено на ковид-19

План за одржување настава во основно и средно образование

Статистички годишен извештај 2020 - 2021

Статут на основно училиште 2019 год

Статистички Годишен извештај 2019 - 2020

Извештај од самоевалуација 2020 година

Статистички извештај 2018 - 2019 година

Годишен извештај

Годишен извештај 2020 - 2021

Годишен извештај 2019 - 2020

Годишен извештај 2018 - 2019

Самоевалуација

Самоевалуација 2020 - 2022

Самоевалуација 2018 - 2020

Годишна програма

Годишна програма 2021 - 2022 година

Годишната програма 2020 - 2021 година

Годишна програма 2019 - 2020 година